Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศ นิคมสร้างตนเองคำสร้อย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ตุลาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ตุลาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 12 ตุลาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ตุลาคม 2561
(สำเนา) ประกาศศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา กาญจนบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการเขตพื้นที่สูง บ้านไหล่น้ำ หมู่ ๓ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ตุลาคม 2561


© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100