Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดตู้ไฟฟ้าควบคุมของอาคาร ๑ และอาคาร ๒ ของศูนย์พักพิงอ่อนนุช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการ Thailand social expo 2018 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 86 ชุดและเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอไม่น้่อยกว่า ๑๙ นิ้ว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องโทรสาร และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิถุนายน 2561


© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100