Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักคนเดินทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ดินแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ ๒๔๐๐ ซีซี ... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี 12 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา (E-Bidding) นิคมสร้างตนเองลำปาว จัดหวัดกาฬสินธุ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562


© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100