Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2560
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 12 ธันวาคม 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสาธิตการฝึกอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 8 ธันวาคม 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่่สนับสนุนงานด้านสังคมสงเคราะห์ : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาท 7 ธันวาคม 2560


© สงวนลิขสิทธิ์ 2560 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100