ดาวโหลด

:::::::
    รายงานประจำปี 2557 (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
    รายงานประจำปี 2558 (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
    แบบฟอร์ม
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (2) นโยบาย
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (4) กระบวนงานการให้บริการ กระบวนงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (4) ขอความร่วมมือดำเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานทั่วประเทศ
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (4) ขั้นตอน/กระบวนงานในการดำเนินงานโครงการ "บ้านน้อยในนิคม"
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (4) โครงการ บ้านน้อยในนิคม ประจำปีงบประมาณ 2560
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (4) แนวทางการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง.
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (4) ภารกิจศุูนย์ส่งเสริม บ้านน้อย
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (6) สัญญาจ้าง จ้างหมาบริหารจัดการอาคารสถานที่
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) สขร.1 ปี 2560 (งานจัดจ้าง), สขร.1 ปี 2560 (งานจัดซื้อ)
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2560 (ไตรมาสที่ 1), รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2560 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3)
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) ผลการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.พม. ไตรมาส 3 (ต.ค.59 - มิ.ย.60)
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) ระบบการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงฯ 1 ต.ค.59 - 30 มิ.ย.60
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการการพัฒนาสังคมฯ
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) คู่มือแนวทางการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) ประกาศกรมฯ เรื่อง นโยบายตามมาตรการประหยัดพลังงาน
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคาร
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
Page 1 of 2 (41 items)Prev[1]2Next
 


© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100