Skip Navigation Linksหน้าหลัก มาตรา 9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 (จัดจ้าง)
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 (จัดซื้อ)
    ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
    รวมข่าวการประกวดราคา (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
 


© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100