Skip Navigation Linksหน้าหลัก มาตรา 9 งบประมาณประจำปี

งบประมาณประจำปี

:::::::
ปีงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
เป้าหมาย
จำนวนเงิน
คุรุภัณฑ์
ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง
รวม
เป้าหมาย
จำนวนเงิน
เป้าหมาย
จำนวนเงิน
2562787,488,300153,453706,641,10041,687,800105,431,400147,119,200165,731658,930,00095,000,000319,1842,395,178,600
2561761,706,800236,171795,705,00072,132,500205,657,000277,789,500187,040721,429,000122,837,500423,2112,679,467,800
2560749,590,000433,816892,621,60013,962,000190,278,800204,240,800188,690727,592,500126,755,000622,5062,700,799,900
2559837,109,600619,1401,009,875,40044,672,600116,091,800160,764,400224,521833,592,500127,040,600843,6612,968,382,500
25581,743,577,9001,422,5702,678,259,00096,837,100408,120,600504,957,700507,4091,208,531,50065,756,2001,929,9796,201,082,300
            


© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100