ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ 9 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Update)

 

 

ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ 9 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แฟ้มที่

ข้อมูล

ข่าวสาร

รายละเอียดเอกสาร

สถานที่

จัดเก็บแฟ้มเอกสาร

หมายเหตุ

1

มาตรา 7 (1)

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

Click!

 

ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Click!

มาตรา 7 (2)

สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 

Click!

มาตรา 7 (3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

Click!   

มาตรา 7 (4)

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนทีเกี่ยวข้อง

Click!

Click!

 

มาตรา 7 (5)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

click

2

มาตรา 9 (1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 

มาตรา 9 (2)

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

Click!

 

มาตรา 9 (3)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

Click!

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560   click!

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2560 - 2563  click!

 

มาตรา 9 (4)

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน

Click!

 

มาตรา 9 (5)

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

 

มาตรา 9 (6)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

Click!

 

มาตรา 9 (7)

มติ คณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

click

 

มาตรา 9 (8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

Click!

Click!

Click!


ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

 

 

TEL: 02-659-6229

Email: ict_dsdw@dsdw.go.th  
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | วันที่ประกาศ :30/05/2560

 


© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100