Skip Navigation Linksหน้าหลัก มาตรา 7 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

:::::::

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)
“กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง”

พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก ระบบสวัสดิการและการจัดบริการ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
๒. เสริมพลังทางสังคมให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อการมีส่วนร่วม
เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
๓. พัฒนาระบบงานและการจัดการองค์กรเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการที่มีประสิทธิภาพ

 


© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100