Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คสล. ๒ ชั้น ตอกเสาเข็มพร้อมค่ารื้อถอนและถมดิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 20 กันยายน 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี 20 กันยายน 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้างระบบประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง 20 กันยายน 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้างถนนลูกรัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง 20 กันยายน 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและทดสอบสถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 15 กันยายน 2560


© สงวนลิขสิทธิ์ 2560 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100