Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศจังหวัดตาก โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารจำหน่ายสินค้าตลาดดอยมูเซอใหม่และเทคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2564
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการชั้นเดียว พร้อมถมดินและสิ่งประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23 กุมภาพันธ์ 2564
-ร่าง-ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการชั้นเดียว พร้อมถมดิน และสิ่งประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วยสัตว์ใหญ่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศจังหวัดตาก โดยศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารจำหน่ายสินค้าตลาดดอยมูเซอใหม่และเทคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารจำหน่ายสินค้าตลาดดอยมูเซอใหม่และเทคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564


© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100