Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด :สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 20 มกราคม 2563
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 17 มกราคม 2563
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่........ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง ตามประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๓ :นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 13 มกราคม 2563
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรี่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กุมภาพันธ์-มีนาคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 3 มกราคม 2563
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรี่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กุมภาพันธ์-มีนาคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 24 ธันวาคม 2562


© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100