Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อม Printer ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด 12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลผลิตโครงการสำคัญกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 16 มกราคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาการรวมกลุ่มของคนไทยด้านการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มประเทศสเเกนดิเนเวีย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 24 มกราคม 2561


© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100