Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่พร้อมอะไหล่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงกันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ศุนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาท 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างบริการใช้อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ๓๕/๑๐ Mbps.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาท 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมแฟลซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนัังสือรางวัล ประชาบดี เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ประจำปี 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2560


© สงวนลิขสิทธิ์ 2560 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100