Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):สถานคุมครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ 16 กันยายน 2564
ร่างประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ 13 กันยายน 2564
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรมระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กันยายน 2564
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2564
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 2 กันยายน 2564


© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100