Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ :สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 30 กันยายน 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 27 กันยายน 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการ ๒ ชั้นตอกเสาเข็ม พร้อมถมดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กรกฎาคม 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารนวัตกรรมสวัสดิการแห่งรัฐ Productive Welfare ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 23 กรกฎาคม 2562
(ร่าง)ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ๒ ชั้น ตอกเสาเข็ม พร้อมถมดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธาน 22 กรกฎาคม 2562


© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100