Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการชั้นเดียวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิถุนายน 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการชั้นเดียวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 มิถุนายน 2562
ประกาศ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการชั้นเดียวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิถุนายน 2562
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการชั้นเดียวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ Thailand Social Expo 2019 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 14 พฤษภาคม 2562


© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100