Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ร่าง ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 9 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศศูนย์คุมครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน (โครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงยังชีพ ปีงบประมาณ 2560) 8 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด (โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด) 18 มกราคม 2560
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกนิคมสร้างตนเองและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงสาวไหม ก่อสร้างทางลาดยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธันวาคม 2559


© สงวนลิขสิทธิ์ 2560 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100