Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องพักชั่วคราวผู้รับบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร 26 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำโปรแกรมระบบบัญชีเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤษภาคม 2565
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำโปรแกรมระบบบัญชีเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2565
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอตดลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร 26 เมษายน 2565
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำโปรแกรมระบบบัญชีเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 12 เมษายน 2565


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100