Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพยาบาล พร้อมรื้อถอน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารโครงการ พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมในชุมชนโรงเรียนเพียงหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒: ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 พฤศจิกายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 พฤศจิกายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาซ่อมระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา 7 พฤศจิกายน 2561


© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100