Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 12 มกราคม 2565
ประการศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ รายการ 11 มกราคม 2565
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาด แปรสภาพหรือทำลาย พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จำนวน 24 รายการ :นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 ธันวาคม 2564
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก เรื่่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 30 ธันวาคม 2564
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ แปรสภาพหรือทำลาย พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จำนวน ๒๔ รายการ โดยนิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 ธันวาคม 2564


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100